خريد بک لينک
خريد سکه ساکر
خرید گیفت کارت
deli meat
Tobacco
Window repair
خرید یخچال ال جی
Window repair
فلنج
کنترل کننده های دور موتور یو پی اس
<-BloTitle->
<-BloText->

تاريخ : 17 مرداد 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : سینا | بازدید : <-PostHit->

كنترل كننده هاي دور موتورهاي الكتريكي هر چند كه ادوات پيچيده اي هستند ولي چون در ساختمان آنها از مدارات الكترونيك قدرت استاتيك استفاده مي شود و فاقد قطعات متحرك مي باشند، باتری یو پی اس از عمر مفيد بالائي برخوردار هستند . مزيت ديگر كنترل كننده هاي دور موتور توانائي آنها در عودت دادن انرژي مصرفيیو پی اس در ترمزهاي مكانيكي و باتری یو پی اسيا مقاومت هاي الكتريكي به شبكه مي باشد . در چنين شرائطي با استفاده از كنترل كننده هاي دور مدرن مي توان از اتلاف اين نوع انرژي جلوگيري نمود . بطوريكه دریو پی اس apc برخي كاربردها قيمت انرژي بازيافت شده از اين طريق ، در كمتر از يكسال معادل یو پی اسهزينه سرمايه گذاري سيستم بازيافت انرژي مي شود .
کنترل کننده های دور موتور انواع مختلفی دارند. آنها قادرند انواع موتورهای ACو DCرا کنترل کنند. یو پی اسقیمت کنترلرها وابسته به نوع تکنولوژی بکار رفته در ساختمان آنها میباشد.

یو پی اس

1- روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس(یا کنترل V/ Fثابت) : ساده ترین روش کنترل موتورهای  AC روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس میباشد.یو پی اس اینک این روش، بطور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداری خوب عمل میکنند. مزیتیو پی اس apc این روش سادگی سیستمهای کنترلی آن است. در مقابل این نوع کنترلرها برای یو پی اسکاربردهای با پاسخ سریع مناسب نمی باشند.

باتری یو پی اس
2- روش کنترل برداری : روبوتها و ماشینهای ابزار نمونه هائی یو پی اساز کاربردهای با دینامیک بالا هستند. باتری یو پی اسدر این کاربردها روشهای کنترلی برداری استفاده میشود. در روشهای کنترلی برداری با تفکیک مولفه های جریان استاتور به دو مولفه تورک ساز و فلو ساز، و کنترل آنها با استفاده باتری یو پی اساز رگولاتورهای PIترتیبی داده میشود که موتور AC

نظیر موتور DCکنترل شود. و بدین ترتیب تمام مزایای موتور DCاز جمله پاسخ گشتاور سریع آنها در موتورهای ACنیز در دسترس خواهد بود.

یو پی اس apc
3- روش کنترل مستقیم گشتاور (Direct TorqueControl ) : پاسخ گشتاور در روشهای  برداری حدود 10 – 20msو یو پی اسدر روشهای کنترل مستقیم گشتاور (Direct TorqueControl )این زمان حدود5ms است

هنگامي‎‎كه استفاده از مبدل‎هاي الكترونيك قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گرديد،یو پی اس توجه بسياري از مهندسين شركت‎هاي برق درمورد توانايي پذيرش اعوجاج هارمونيكي توسط سيستم‎هاي قدرت را برانگيخت . پيش‎‎بيني‎هاي مأيوس‎‎كننده‎‎اي از سرنوشت سيستم‎‎هاي قدرت یو پی اس apcدرصورت اجازه استفاده ازاين تجهيزات انجام گرفت. درحالي‎‎كه بعضي ازاين نگراني‎ها احتمالاً بيش از حد قلمداد گرديدند، ولي بررسيباتری یو پی اس مفهوم كيفيت برق مديون اين افراد به‎دليل پيگيري آنها یو پی اسدرمورد اين مسئله مي‎‎باشد.


بروز هارمونيك در سيستم‎هاي برق اولين پيامد عناصر غيرخطي در شبكه است. یو پی اسبه‎‎‎خاطر گسترش فزاينده استفاده از عناصر غيرخطي در سيستم‎‎هاي برق، مانند راه‎‎اندازها (درايورهاي تنظيم سرعت) و مبدل‎‎هاي الكترونيكي قدرت، مقدار هارمونيك شكل موج جريان و ولتاژ به‎‎‎طور یو پی اس apcچشمگيري افزايش يافته است و بنابراين اهميت موضوع كاملاً مشخص است.


بررسي مسائل هارمونيك‎‎ها منجر به تحقيقاتي گرديد كه نتايج آن نقطه‎‎نظرات متعددي درمورد كيفيت برق بود. یو پی اسبه‎‎نظر برخي از محققين، اعوجاج هارمونيكي هنوز مهمترين مسئلـه كيفيت برق مي‎‎باشد. مسائل هارمونيكي با بسياري از قوانين معمولي طراحي سيستم‎هاي قدرت و عملكرد آن تحت فركانس اصلي مغاير است. بنابراين مهندس برق با پديده‎‎هاي ناآشنايي روبرو مي‎‎شود كه نياز به ابزار پيچيده یو پی اسو تجهيزات پيشرفته براي حل مشكلات و تجزيه و تحليل آنها دارد. گرچه تحليل مسائل هارمونيكي مي‎‎تواند دشوار باشد، ولي خوشبختانه همة سيستم قدرت داراي مشكل هارمونيكي نيست و فقط


درصد كمي از فيدرهاي مربوط به سيستم‎هاي توزيع تحت‎‎تأثير عوامل ناشي باتری یو پی اساز هارمونيك‎‎ها قرار مي‎‎گيرند. مشتركين برق در صورت وجود هارمونيك‎ها مشكلات زيادتري از شركت‎هاي برق را تحمل مي‎كنند. مشتركين صنعتي كه از محركه‎‎هاي موتور با قابليت تنظيم سرعت،باتری یو پی اس كوره‎‎هاي قوس الكتريكي، كوره‎‎هاي القايي، يكسوكننده‎‎ها ، اينورترها، دستگاه‎‎هاي جوش و نظاير آن استفاده مي‎‎كنند، نسبت به مسائل ناشي از اعوجاج هارمونيكي ضربه‎‎پذيرتر از بقية مشتركين مي‎باشند.


اعوجاج هارمونيكي يك پديده جديد در سيستم‎هاي قدرت به شمار نمي‎رود. نگراني ناشيیو پی اس از اعوجاج در بسياري از دوره‎ها درسيستم‎هاي قدرت الكتريكي جريان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوي منابع و مطالب تكنيكي دهه‎هاي قبل نشان مي‎دهد كه مقالات مختلفي دررابطه با اين موضوع انتشار يافته است. اولين منابع هارمونيكي شناخته‎‎شده، ترانسفورماتورها بودند و اولين مشكل نيز در سيستم‎هاي تلفن پديد آمد. استفاده گروهي از لامپ‎هاي قوس الكتريك به‎‎‎دليل مؤلفه‎هاي هارمونيكي توجهات خاصي را برانگيخت ولي اين مسائل به اندازه اهميت مسئله یو پی اسمبدل‎هاي الكترونيك قدرت در سال‎هايیو پی اس apc اخير نبوده است.


خوشبختانه در طي اين سال ها پژوهشگران متوجه شده اند كه اگر سيستم انتقال به نحو مناسبي طراحي گردد،باتری یو پی اس به‎‎نحوي كه بتواند مقدار توان موردیو پی اس نياز بارها را به راحتي تأمين نمايد، احتمال ايجاد مشكل ناشي از هارمونيك‎ها براي سيستم قدرت بسيار كم خواهدبود،یو پی اس گرچه اين هارمونيك‎ها مي‎توانند موجب مسائلي در سيستم‎هاي مخابراتي شوند. اغلب در سيستم‎هاي قدرت مشكلات زماني بروز مي‎كنند كه خازن‎هاي موجود در سيستم باعث ايجاد تشديد دريك فركانس هارمونيكي گردند. دراين شرايط اغتشاشات و اعوجاجات، بسيار بيش از مقادير معمول مي‎گردند. امكان ايجاد باتری یو پی اساين مشكلات در مورد مراكز كوچك مصرف وجود یو پی اسدارد ولي شرايط بدتر در سيستم‎هاي صنعتي به‎دليل درجه زيادي از تشديد رخ مي‎دهد


وقتي تجهيزات بتوانند در سرعت كاهش‎‎يافته كار كنند چند گزينه قابل انتخاب است.


مثال‎‎هاي ذيل نمونه‎‎هايي براي همه صنايع هستند


AC فركانس متغير (با تنظيم فركانس)


وقتي پمپ‎‎هاي گريز از مركز، فن‎‎ها و دمنده‎‎ها در سرعت ثابت كار مي‎‎كنند و یو پی اسخروجي با استفاده از والوها و مسدود‎‎كننده‎‎ها كنترل مي‎شود باتری یو پی اسموتور صرفنظر از مقدار خروجي در نزديكي بار كامل كار مي‎‎كند كه باعث مي‎شود انرژي زيادي توسط اين مسدودكننده‎‎ها و والوها تلف شود. اگر اين تجهيزات بتوانند همواره در سرعت مورد نياز كار كنند مقدار زيادي انرژي صرفه‎‎جويي مي‎شود. یو پی اس apcدرايوهاي تنظيم سرعت باعث باتری یو پی اسمي‎شوند تجهيزات باتوجه به نياز سيستم در حالت بهينه عمل كنند.


كنترلرهاي AC تنظيم فركانس (فركانس متغيير) وسايل پيچيده‎‎اي یو پی اسبوده و گرانقيمت هستند. بااين‎‎حال مي‎‎توانند به‎‎‎راحتي به‎ موتورهاي القايي AC استاندارد اضافه شوند. با هزينه تجهيزات كمتر و هزينه‎‎هاي الكتريكي بيشتر (با كاهش هزينه تجهيزات و افزايش هزينه‎‎هاي الكتريكي) باتری یو پی اسكاربرد اين وسايل در اغلب موارد اقتصادي مي‎شود. بسياري از انواع پمپ‎‎ها، فن‎‎ها، ميكسچرها، نقاله‎‎ها، خشك‎‎كننده‎‎ها، خردكننده‎‎ها (سنگ‎‎شكن‎‎ها) آسياب‎‎ها، صافي‎‎ها و برخي انواع كمپرسورها، دمنده‎‎ها و همزن‎‎ها در یو پی اسسرعت‎‎هاي مختلف با وسايل تنظيم یو پی اس apcسرعت كار مي‎‎كنند.


تجهيزات مجهز به‎ تنظيم سرعت كمنراز نصف تجهيزات مجهز به‎ مسدودكننده انرژي مصرف مي‎‎كنند.


در عمل بايد براي محاسبه دقيق صرفه‎‎جويي باتری یو پی اسحاصل براساس كيلووات بازده موتور هم یو پی اسدرنظر گرفته شود. بازده موتور تا زير50درصد ظرفيت نامي افت مي‎‎كند.


DC حالت جامد (نيمه‎‎هادي)


مي‎‎توان با تنظيم سرعت با استفاده از یو پی اسدرايوهاي DC صرفه‎‎جويي‎‎هاي مشابهي را انجام داد. باتری یو پی اسهزينه اوليه نسبت‎‎به‎ درايوهاي AC تنظيم فركانس بيشتر است به‎‎‎خصوص وقتي مستقيماً بتوان از كنترلرهاي الكتريكي در موتور AC استفاده كرد. تعمير و نگهداري


كموتاتور و زغال نيز هزينه زيادي در درايوهاي DC دربردارد. همچنين سيستم‎‎هاي DC نسبت‎‎به‎ یو پی اسهواي خورنده و كثيف (مملو از ذرات) كه در يك محيط صنعتي معمول است حساس‎‎ترند.


بنابراين درايوهاي AC معمولاً ترجيح داده مي‎شوند مگر در مواردي كه شرايط عملياتي برخي باتری یو پی اساز مشخصه‎‎هاي سيستم‎‎هاي DC از قبيل تنظيم سرعت خيلي دقيق، معكوس كردن سريع جهت، يا گشتاور ثابت در رنج سرعت نامي مورد نياز باشد.از اين درايوها در ماشين‎‎هاي حديده ((drawing machins، پوشش‎‎دهنده‎‎ها (لعاب‎‎دهنده‎‎ها coaters) ماشين‎‎هاي تورق (laminators)، دستگاه‎‎هاي سيم‎‎پيچي یو پی اس apc(winders) و ساير تجهيزات استفاده مي‎شود.


ساير تكنيك‎‎هاي تغيير سرعت موتور عبارت است از درايوهاي لغزش (slip) الكترومكانيكي،یو پی اس درايوهاي سيال. و موتورهاي القايي (موتورهاي با روتور سيم‎‎پيچي‎‎شده). اين درايوها با تغيير درجه لغزش بين درايو و عنصر درحال حركت سرعت را كنترل مي‎‎كنند. چون قسمتي از انرژي مكانيكي كه تبديل به‎ بار نمي‎‎شود به‎ حرارت تبديل مي‎گردد اين درايوها داراي بازده كمي بوده و معمولاً به‎‎‎خاطر مشخصه‎‎هاي خود در كاربردهاي خاصي به‎‎‎كار برده مي‎‎شوند. مثلاً ممكن است از درايوهاي سيال باتری یو پی اسدر سنگ‎‎شكن‎‎ها (خردكننده‎‎ها) استفاده شوند چون داراي ظرفيت توان بالا،یو پی اس apc انتقال گشتاور آسان، توانايي مقاومت باتری یو پی اسدربرابر بارهاي شوك، قابليت مقاومت در سيكل‎‎هاي سكون (ازكارافتادگي)، ماهيت ايمني آن و قابليت تحمل هواي ساينده را دارند.


چون درايوهاي AC و DC  سرعت چرخنده اصلي را تغيير مي‎‎دهند براي صرفه‎‎جويي در انرژي ترجيح داده مي‎‎شوند.

 

درايوهاي تنظيم سرعت مكانيكي ساده‎‎ترينیو پی اس و ارزانترين وسايل تغيير سرعت هستند. یو پی اساين نوع چرخ‎‎هاي قابل تنظيم مي‎‎توانند در امتداد محور باز و بسته شوند و درنتيجه ميزان تماس چرخ را با تسمه تنظيم كنند.


مزيت عمده درايوهاي مكانيكي سادگي آنها ، سهولت تعمير و نگهداري وباتری یو پی اس هزينه پايين آنها است. يك سرويس تعمير و نگهداري درحد متوسط و كنترل سرعت با دقت كم (معمولاً 5درصد) از خصوصيات اين درايوها است.


درايوهاي تسمه‎‎اي براي گشتاورهاي كم تا متوسط (100اسب‎‎بخار) در دسترس هستند. یو پی اسبازده درايوهاي تسمه‎‎اي 95 درصد است و نسبت كاهش سرعت تا 10به‎ 1 مي‎‎رسد.


از درايوهاي زنجيري فلزي در گشتاور زياد استفاده مي‎شود.باتری یو پی اس اين درايوها مشابه یو پی اس apcدرايوهاي تسمه‎‎اي هستند فقط به‎‎‎جاي تسمه‎‎هاي لاستيكي از تسمه‎‎هاي فلزي استفاده شده است.

وقتي فقط با يك كاهش سرعت به‎ نتيجه رضايت‎‎بخش برسيم گزينه ارزانتري را مي‎‎توانيم انتخاب كنيم. اگرچه سرعت‎‎هاي متغيير اين باتری یو پی اسمزيت را دارند كه در وضعيت‎‎هاي مختلف مي‎‎توان سرعت بهينه را به‎‎‎كار برد، در مواقعي كه رنج تغيير سرعت محدود استیو پی اس apc و زماني كه موتور بايد در سرعت پايين‎‎تري كار كند نسبت‎‎به‎ زمان كل كار موتور كم است احتمالاً يك كاهنده تك‎‎سرعته ازنظر هزينه و اثربخشي به‎‎‎صرفه‎‎تر است.


درايوهاي تسمه‎‎اي: در اين درايوها يك (يك‎‎بار) كاهش یو پی اسسرعت با كمترين هزينه همراه است چون به‎‎‎راحتي مي‎‎توان چرخ‎‎ها را عوض كرد. یو پی اس apcازآنجاكه با نصب دوباره چرخ‎‎هاي قديمي براحتي مي‎‎توان تغييرات را بازگرداند از اين روش وقتي استفاده مي‎شودیو پی اس كه كاهش خروجي براي يك دوره معين موردنياز است. مثلاً وقتي سطح توليد براي يك زمان نامشخص كاهش يافته ولي ممكن است در آينده نياز باشد كه به‎ ظرفيت اوليه برگرديم


كاهش دور توسط چرخ‎‎دنده: حالت‎‎هاي مشابه‎‎ايیو پی اس apc را توسط تغيير چرخ‎‎دنده مي‎‎توان به‎‎‎كار برد.


تعويض موتور: درمواردي كه يك بار كاهش سرعت موردنياز است يك موتور با سرعت كم‎‎تر را نيز مي‎‎توان جايگزين‎‎نمود.

موتور دوسرعته يك راه‎‎حل اقتصادي ميانه درمقايسه با استفاده از‎ درايوهاي چندسرعته و سرعت ثابت است.


همانطوركه در مثال‎‎هاي قبلي بيان شد چون توان مصرفي با مكعبیو پی اس apc (توان سوم) سرعت متناسب است،باتری یو پی اس صرفه‎‎جويي در انرژي اهميت زيادي دارد.باتری یو پی اس درعمل يك افزايش جزئي به‎‎‎خاطر تلفات اصطكاك رخ مي‎‎دهد. از اين روش و استفاده از روش‎‎هاي كنترلي ديگر مي‎‎توان خروجي را در يك رنج محدود كنترل كرد.


دوسرعت را مي‎‎توان از يك سيم‎‎پيچ به‎‎‎دست آورد ولي سرعت پاييني بايد نصفیو پی اس سرعت بالايي باشد. مثلاً سرعت‎‎هاي موتور به‎ اين شكل است 900/1800 ، 600/1200 ، 1800/3600


وقتي به نسبت‎‎هاي ديگري از سرعت نياز است استفاده از يك استاتور یو پی اس apcدو سيم‎‎پيچه ضروري است. از موتورهاي قفسي چندسرعته (multispeed squirrel cage motors) نيز كه داراي سه يا چهار سرعت همزمان هستند مي‎‎توان استفاده نمود.


قيمت موتورهاي دوسرعته تقريباً دو برابر موتورهاي تك‎‎سرعته است. باتری یو پی اساگر يك موتور بتواند در دوره‎‎هاي زماني محسوسي با سرعت كم‎‎تر كار كند صرفه‎‎جويي حاصله سرمايه‎‎گذاري اضافي را توجيه مي‎‎كند. در موتورهاي چندسرعته استارترهاي گرانقيمتي موردنياز است باتری یو پی اسچون اندازه محافظ‎‎هاي اضافه‎‎بار در سرعت‎‎هاي مختلف متفاوت است


درایو یا کنورتور فرکانس و یا کنترلکننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC (موتورهای سه فاز ) استفادهمیگردد. درایوها قادرند دور موتور را از صفر تا


چندین برابر دور نامی موتور و بطورپیوسته تغییر دهند.      

تنظیم دور در الکتروموتورها علاوه بر منعطف نمودن پروسههای صنعتی ، یو پی اسدر کاربردهای زیادی منجر به صرفه جوئی انرژی هم میگردد. علاوه بر آندرایوها جریان راه اندازی کشیده شده از شبکه را به میزان زیادی کاهش میدهند. بطوریکه این جریان خیلی کمتر از جریان اسمی موتور است.

درایوها میتوانندموتور را بطور نرم و کاملا کنترل شده استارت و استپ نمایند. زمان استارت و استپ رامیتوان بدقت تنظیم نمود. این زمانها میتوانند کسری از ثانیه و یا صدها دقیقه باشد. توانائی درایو در استارت و استپ نرم موجب کاهش قابل ملاحظه تنشهای مکانیکی درکوپلینگها و سایر ادوات دوار میگرد

درايوهاي مدرن امروزي بر اساس تكنولوژي مدولار ساخته ميشوند. اين امر هم درقسمتهاي باتری یو پی اسسخت افزاري و هم در قسمتهاي نرم افزاري درايو رعايت ميشود. ساختار مدولارقابليت بر آورده سازي بسياري از نيازهاي مشتري را دارد. اغلب اين درايوها ازتكنولوژي كنترل برداري بهره ميگيرند. اين روش كنترل امكان كنترل موتور را با دقت وديناميك زياد فراهم مياورد. بطوريكه اين درايوها اينك قادرند باتری یو پی اسدرست نظير درايوهاي DC رفتار نمايند. آنها را ميتوان در كاربردهاي كنترل سرعت و يا كنترل گشتاور بسهولتمورد استفاده قرارداد. بطوريكه سادگي  و استحكام موتورهاي القائي دركنار ايندرايوها مجموعه اي مطمئن و كارا از آنها ميسازد . هر چند كه اين درايوها ازتكنولوژي الكترونيك قدرت پيچيده  استفاده ميكنند اما بدليل استاتيك بودنشان هزينههاي نگهداشت زياديیو پی اس به صنعت تحميل نمي كنند.


درایوهای مدرن قادرند بطور اتوماتیک فلو ی مغناطیسی در موتور را در سطح یو پی اس apcبهینه اننگهدارند. این ویژگی در جاهائی که بار موتور کم است منجر به صرفه جوئی انرژی خواهدشد.

درايوهاي مدرن امروزه در كاربردهاي فيدبك و سرو نيز بسهولت بكار گرفته ميشوند. ساختار مدولار آنها بگونه اي است كه ميتوان متناسب یو پی اسبا كاربرد از كارتهاي اختيارياستفاده نمود. اين كارتها امكان تطبيق درايو با كاربرد مشتري را فراهم مي آورند. دركنار اينیو پی اس مقدورات سخت افزاري بايد به برنامه هاي نرم افزاري متعددي نيز اشاره نمود،كه معمولات توسط سازندگان درايو براي نيازهاي مختلف باتری یو پی اسصنعتي ارائه ميشود. استفاده ازاين برنامه هاي كاربردي بسيار ساده بوده و كاربر ميتواند برنامه دلخواه خود راانتخاب و در داخل درايو قراردهد. درايوهاي امروزي ميتوانند بسياري از فيلد باسهايموجود را پشتيباني كنند. امروزه پروفي باس به عنوان يك فيلدباس باز( Open ) ، دربسياري از كاربردهاي صنعتي متداول شده است. سازندگان درايو با استفاده از پروفايل Profi Drive بسهولت سازگاري خود را با پروفي باس برقرار ميسازند.


درایوها علاوه بر ماموریتهای اصلی خود قابلیتهای بیشمار دیگری نیز دارند که ازجمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


•        حفاظت کامل الکتروموتور در مقابل اضافه جریان و نوسانات ولتاژ


•        انعطاف پذیری در کنترل پروسه


•        سازگاری با نیازهای کاربردی موتور


سیستم نرم افزاری درایوهای ساخت شرکت Vacon  از دو لایه تشکیل باتری یو پی اسشده است. لایه اولنرم افزار سیستمیو پی اس و لایه دوم جهت توسعه نرم افزارهای کاربردی کاربر اختصاص یافتهاست. با کمک این لایه کاربر میتواند با کمک ابزار گرافیکی و با استفاده از زبانهایرایج برنامه نویسی برنامه های کاربردی خود را توسعه دهد. وکن تنها به همین اکتفانکرده و با آماده نمودن صدها برنامه کاربردی یو پی اس apcبه کاربر کمک میکندیو پی اس بسهولت برنامهکاربردی باتری یو پی اسمورد نظر را در درایو نصب نموده و از آنها استفاده نماید. بعنوان نمونهمیتوان به نرم افزارهای کاربردی زیر اشاره نمود:


 VACON مصداقي از درايوهاي مدرن


كنترل كننده هاي دور موتور ساخت شركت وكن نمونه كاملي از درايوهاي مدرن امروزياست[3]. درايوهاي وكن دارايباتری یو پی اس ساختاري كاملا مدولار بوده و به كاربر اجازه ميدهد بااستفاده از نرم افزار قدرتمند باتری یو پی اسداخلی، که بر اساس استاندارد IEC 611131-3کار میکند،  برنامه هاي خود را توسعه دهد. بدين ترتيب اين درايو قادر است در كاربردهاي زيادينقش يك PLC را نيز بازي كرده و به كاربر اجازه ميدهد بسهولت براي كاربردهاي خود راهحل ارائه دهد. علاوه بر اين قابليت، شركت وكنباتری یو پی اس در اقدامي بي سابقه با طراحي و توسعهصدها برنامه كاربردي مختلف یو پی اس apcبراي كاربردهاي صنعتي، بهره برداری یو پی اسار درایوهای خود راکاملا منعطف نموده است. اينها بخشي از ويژگيهاي منحصر بفردي است كه  درايوهاي وكنرا تبديل به  نمادي از درايو حرفه اي براي هزاره جديد نموده است. توصيه ميكنيم  براي آشنائي بيشتر با اين درايوهاي قدرتمند با شركت پرتو صنعت تماس بگيريد.


هر چند كه درايوها مزاياي زيادي دراند ولي در انتخاب و بكارگيري آنها بايد دقتكافي به عمل آيد. خصوصا اگر درايوهاي مورد بحث توانهاي بالائي داشته و توليدكارخانه به عملكرد آنها كاملا مرتبط باشد. در واقع تحقيقات نشان داده است كه نگرانياز ضريب اطمينان درايو بعنوان يكي از موانع اصلي در عدم رغبت صنايع به استفاده ازآنها در صرفه جوئي انرژي ميباشد[10] .


درايوهاي ولتاژ متوسط (Medium Voltage Drives) از تكنولوژي ساخت پيچيده ايبرخوردارند. باتری یو پی اساينها معمولا تركيبي از الكترونيك قدرت، كنترل، ميكروكامپيوترها،ترانسفورماتورها و فيلترها ميباشند. پر واضح است یو پی اس apcكه ارزيابي اين اجزا و انتخابدرايو نهائي امري دشوار و نيازمند زمان و بسيج كارشناسان متخصص خواهد بود. با اینحال چهارچوب ساده زیر میتواند خریداران درایو را در ارزیابی و انتخاب درایو موردنظرشان یاری دهد. در اين چهارچوب پيچيدگيهاي داخلي درايو مورد توجه قرار نميگيرد. بلكه سعي ميشود از آثار جانبي درايو عملكرد آن مورد ارزيابي قرارگيرد.باتری یو پی اس براین اساس مسائل جانبی درایو را طبقه بندی نموده و ملاکهائی برای ارزیابی آنهاتعیین میکنیم.


ملاك اول تضمين ميكند كه شبكه برق كارخانه باتری یو پی استحت تاثير عملكرد درايو قرار نگيرد. اين موضوع وقتي اهميت یو پی اسبيشتر پيدا ميكند كه توان درايوهاي مورد بحث زياد بالا باشد. اعوجاجهاي ناشي از عملكرد درايو روي شبكه ميتواند عملكرد ساير دستگاههاي یو پی اس apcحساسكنترلي را مختل سازد، تداخل در خطوط مخابراتي كارخانه ايجاد نمايد، و يا توانراكتيو از شبكه كشيده شود. و واكنش سازمانهاي برق منطقه اي را بدنبال داشته باشد.ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

طراحی سایت در تبریز